Buller

Vid exponering av höga bullernivåer uppstår mekaniska skador i innerörat, vilket i sin turHörlurar
betyder  att hörseln försämras.

Ljudmiljön på arbetsplatser är mycket viktig. Höga bullernivåer kan leda till stressreaktioner, sömnsvårigheter och försämrad prestation. Buller kan även ge besvär så som huvudvärk, illamående och nervositet. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt dämpa oönskat ljud samt skapa en bra ljudmiljö på alla sorters arbetsplatser.

God ljudmiljö i våra hem och i lokaler, har på senare tid blivit en allt mer uppmärksammad miljöfaktor och kraven från myndigheterna har skärps i takt med att forskningen visar ett starkt samband mellan buller och människors hälsa.


I föreskriften AFS 2005:16 "Buller" och i miljöledningssystem ISO 14001 ingår att buller från industrin skall kartläggas.
Ljudmätningar kan utföras på grund av begäran från myndighet som t ex. kommunens avdelning för Miljö och hälsoskydd.
Det kan vara yttre miljön, buller från industrier, vägtrafik. Höga ljudnivåer från ventilationsanläggningar är mycket vanligt.
Den inre miljö som t ex. krav på ljudisolering, bullernivå från installationer, bullernivå från annan verksamhet, fastigheten eller angränsande fastighet.

Svenska Arbetsmiljöbyrån utför mätningar runt fabriksområdet i enlighet med gällande kontrollprogram, godkänt av Länsstyrelsen. Mätningarna utförs under normala produktionsförhållanden.

Vi utför alla typer av ljudmätningar. Vid större mätuppdrag samarbetar vi även med andra konsulter.

 

 

  

Exempel på tjänsteutbud:
- bullerkartläggningar - frekvensanalyserLjudvågor
- mätning och analys av industribuller, bullerbekämpning

- ljudtryck och ljudeffekt enligt maskindirektivet

- efterklangstidsmätningar
- externt industribullermätningar från industrier och dylikt
- trafikbuller och färdbuller
- kompletta utredningar i samband med tillståndsärenden
- utredningar inom trafikområdet (väg-, flyg-, spårbunden trafik mm)
- mätningar vid skjutbanor och skjutfält

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.