Egenkontroll enligt miljöbalken

Den som yrkesmässigt bedriver en verksamhet är skyldig att utöva egentillsyn.Höst sjö
Till skillnad från myndighetens offentliga kontroll är egenkontroll något som företaget själv ska utföra.

Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa att miljöbalkens krav efterlevs. Därför skall verksamhetsutövaren kunna redogöra för hur egenkontrollen går till och för de erhållna resultaten från denna. För detta behövs kompetens, rutiner och en ändamålsenlig dokumentation.

 

Dokumentationen skall innefatta:

-  Fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för olika miljöfrågor
-  Rutiner för åtgärder vid olycka av betydelse från miljösynpunkt
-  Vilka lagar och beslut som gäller för verksamheten
-  Rutin för riskanalys och dokumenterad och uppdaterad riskanalys
-  Rutiner för att kontrollera utrustning för drift och underhåll
-  Kemikalieförteckning

 

Den som har ett miljösystem fullgör ofta en stor del av egenkontrollens krav, men det kan behöva kompletteras utifrån kraven på egenkontroll. Många verksamheter har krav på att upprätta ett kontrollprogram. Olika länsstyrelser och kommuner har olika krav på omfattningen och innehållet i ett kontrollprogram. Vi hjälper er att upprätta ett lämpligt kontrollprogram med hänsyn till aktuella krav.

 

Om man struntar i egenkontrollen, är det tillsynsmyndighetens skyldighet att överlämna ärendet till åklagare, 

istock_000009418025xsmall.jpg

om det upptäcks att de krav om egenkontroll som finns i miljöbalken och dess förordningar inte uppfylls. Vissa överträdelser i egenkontrollen innebär att en miljösanktionsavgift måste betalas av verksamhetsutövaren. Avgiften tillfaller inte myndigheten utan går in i statskassan.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån hjälper er att ta fram den dokumentation som behövs.
Vi anpassar den för Er verksamhet. Vi kan även underhålla egenkontrollen allt eftersom verksamheten ändras eller det sker ändringar i lagstiftningen.

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.