Hygieniska mätningar
Att bedöma exponering för luftföroreningar genom mätningar är en betydelsefullDamm
del i arbetsgivarens Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1).
Här ställs de övergripande kraven på arbetsgivaren att regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet.

 

En viktig del i att bedöma riskerna är att ta hänsyn till exponeringen för de farliga kemiska ämnen som kan förekomma på arbetsplatsen. Utgörs exponeringen av luftföroreningar behöver undersökningarna oftast omfatta yrkeshygieniska mätningar av olika slag.
Syftet med att kontrollera luftföroreningshalten är att få fram underlag vad arbetstagarna utsätts för och om några hygieniska gränsvärden överskrids.Bakterier

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån erbjuder kompletta undersökningar och mätningar inom området yrkeshygieniska mätningar.

För att uppfylla industrins hårda krav har vi en modern mätutrustning där vi använder datorer i analysarbetet. De laboratorier vi anlitar för analyser är ISO 9000 certifierade.

 

 

 

 

 

Exempel på tjänsteutbud:

-  Lösningsmedel
-  IsocyanaterMögel
-  Totaldamm och respirabelt damm
-  Mögel
-  Bly
-  Fiber
-  Sjuka hus

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.