Markinventering enligt MIFO-modellen

MIFO-inventering
Länsstyrelsen har sedan 1996, med vissa avbrott, inventerat förorenade områden i hela landet. Det är ett långsiktigt arbete som pågår i hela landet och som bekostas med medel från Naturvårdsverket. Inventeringen görs enligt den s.k. MIFO-modellen (MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden, rapport 4918), som har tagits fram av Naturvårdsverket för att inventering och riskklassning av områdena ska kunna göras på ett enkelt och enhetligt sätt över hela landet.

Syftet med inventeringen är att kartlägga var det finns risk för att markföroreningar förekommer som resultat av nuvarande och/eller tidigare industriella verksamheter.

Ett första mål med inventeringen är att bygga upp kunskap om behovet av efterbehandling,
både i länet och i landet. Denna kunskap skall sedan utgöra underlag för prioriteringar vid
beslut om fortsatta undersökningar och eventuella saneringar. En sammanställning av det insamlade materialet ska även kunna användas inom andra områden, t ex inom fysisk planering.

 

Arbetsgång
Inventeringsarbetet grundas på informationsinsamling genom bl.a. arkivsökning, kartstudier, kontakter med kommuner, fastighetsägare samt andra berörda personer. Det görs även platsbesök både av aktuell och nedlagda verksamheter för att ge en bild av hur både anläggningar och omgivning ser ut. Det insamlade materialet registreras i länsstyrelsens databas för förorenade områden (MIFO-databasen) och markeras i GIS.

 

Inventeringen resulterar i en riskklassning.
Vid klassningen av objekt har försiktighetsprincipen tillämpats så att objekt där endast lite bakgrundsmaterial har kunnat hittas, och kunskaperna därför varit bristfälliga, generellt klassats högt. Detta innebär att objekt som placerats i riskklass 1-2 i första hand skall utredas vidare. Därefter kan undersökningar och åtgärder bli aktuella. Ett urval av objekt går sedan vidare till fas 2 där en översiktlig undersökning och en säkrare riskklassning görs.

 

Det finns fyra riskklasser:
Riskklass 1: Mycket stor risk
Riskklass 2: Stor risk
Riskklass 3: Måttlig risk
Riskklass 4: Liten risk¨

 

Svenska Arbetsmiljöbyråns ingenjörer har den kunskap som krävs för att genomföra en markinventering, enligt den s.k. MIFO-modellen

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.