Periodiska undersökningar (periodisk besiktning)
Med periodisk undersökning (besiktning) avses en teknisk genomgång och granskning från miljösynpunkt av en anläggning som bedriver miljöfarlig verksamhet.

 

Besiktningar är ett viktigt komplement till egenkontrollen.

Det finns två slags miljöinriktade besiktningar nämligen förstagångsbesiktning och periodisk besiktning. Syftet med en förstagångsbesiktning är att kontrollera att anläggningen stämmer med tillståndsansökan samt att villkoren i ett tillstånd eller i ett myndighetsbeslut uppfylls.

 

Den periodiska besiktningen görs regelbundet med ett par års intervaller.

 

Besiktningen skall utföras av en opartisk och kunnig besiktningsförrättare som skall godkännas av tillsynsmyndigheten.
Svenska Arbetsmiljöbyråns miljöingenjör är godkänd av tillsynsmyndigheten

 

Vi utför undersökningar, provtagningar och mätningar av vatten, mark, luft och buller.
Vid behov anlitar vi extern expertis som underkonsulter i våra projekt, för att kunna garantera kvaliteten i vårt arbete.

 

Efter besiktningen upprättas ett besiktningsutlåtande som överlämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter besiktningen.
I besiktningsutlåtandet redovisas samtliga besiktningsmoment som utförts samt en bedömning av resultaten av varje moment.
Med besiktningsrapporten skall bolaget lämna sitt förslag på åtgärder på eventuella påpekanden samt en tidplan för när åtgärderna kan vara genomförda.

 

Vänd Er med förtroende till Svenska Arbetsmiljöbyrån.

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.