Radon

Fastighetsägare är skyldiga att mäta radon! 

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. 
Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet.


Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer.
Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Radon kan tränga upp genom marken, in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blåbetong.
Höga halter av radon kan också förekomma i dricksvatten, särskilt om vattnet tas från en djupborrad brunn.
Vid användning av hushållsvatten, till exempel genom duschning och diskning, avgår radongas från vattnet till rumsluften. Om luften du inandas innehåller radongas ökar risken för att få lungcancer.

Enligt Sveriges miljömål skall radonhalten i samtliga bostäder, skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft år 2020.
Alla skolor och förskolor ska ha lägre radonhalt än 200 Bq/kubikmeter luft år 2012. Då ska även alla flerbostadshus och hälften av alla andra bostäder ha en dokumenterad radonhalt som understiger
200 Bq/kubikmeter luft.

 

Vilka hus skall mätas?
Flerbostadshus: Varje huskropp skall mätas. Alla lägenheter med direkt markkontakt sk platta på mark skall mätas.
Utöver dessa skall 20-30 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas. (två mätdosor används till en lägenhet.)

Arbetsplatser: Varje huskropp skall mätas. I bottenvåning med markkontakt eller plan under jord skall mätning göras i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse. I våningsplan ovan mark skall normalt minst en mätning göras på varje plan med
permanenta arbetsplatser och minst en per 500 m2. (Minst två mätdosor används till en huskropp.)

Villor: Alla villor bör mätas. (Minst två mätdosor används till en villa.)

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån mäter över tusen lägenheter, daghem, vårdlokaler varje vintersäsong.
Innan vi utför en mätning kontrollerar vi först att ventilationen fungerar på avsett sätt. Vi erbjuder provtagning och analys av radon i inomhusluft. Mätmetoden följer SSIs (Statens Strålskyddsinstitut) rekommendationer.

Du kan välja mellan att vi utför mätningen eller så kan du beställa ett mätpaket bestående av 2 st detektorer som enligt bifogade anvisningar placeras ut i huset.

Efter färdig mätning skickar vi ett protokoll över mätvärdena. En mätning som skall bli till underlag för radonbidrag måste ske under minst  2 månader av eldningssäsongen (l oktober tom senast 1 april).

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån har även färdiga mätpaket för mätning av radon i vatten med provflaska och anvisning som vi skickar ut.
Du kan också välja att vi utför mätningen, då kan du känna dig säker på att mätningen utförts enligt SSIs (Statens Strålskyddsinstitut) rekommendationer.

 

 

Tjänsteutbud

 

Beställning av radondosor >>>

Läs om radon i luften >>>

Läs om radon i vatten >>> 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.