Skyddsarbete

Skydd ProtonNär automatiseringen ökar inom verkstadsindustrin förändras operatörernas arbetssituation. Det är allt viktigare att ta hänsyn till samverkan mellan människa och maskin.

Arbetsgivaren har ansvar för att en riskbedömning av arbetsmiljön utförs, om det på arbetsplatsen finns någon eller några av de kända eller misstänkta riskfaktorer som anges i föreskrifterna. Detta kan innefattas i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Risker som inte är identifierade eller kontrollerade kan resultera i betydande kostnader, och försämrade relationer med myndigheter och allmänheten.

 

Det traditionella skyddsarbetet har tidigare bestått av bl.a. skyddsronder.
I dagens allt mer komplexa tekniska system krävs det mer utvecklade metoder för att identifiera eventuella risker.

Säkerhetsanalys är en metod som används för att undersöka risker, riskkällor eller olyckor.

Riskanalys är en metod som används för att bestämma risker förknippade med ett system.

Den totala säkerheten erhålls nästan alltid när människan, tekniska utformningen och organisationen samverkar.
En av utgångspunkterna vid riskidentifieringen är ett effektivt tillvaratagande av egna och andras erfarenheter.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB arbetar systematisk med att förebygga olyckor, skador och problem.

 

Exempel på tjänsteutbud:Skydd Sören
-  Identifiera och kartlägga risker, tillsammans med berörd personal.
-  Översiktlig säkerhetsanalys för att ge helhetsbild av riskerna.
-  Detaljerad säkerhetsanalys över farliga maskiner, viktiga procedurer mm.
-  Skyddsrond, tillsammans med produktionsledare, skyddsombud.
-  Riskanalys av inte CE märkta maskiner.

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.