Ställagebesiktning

Pallställ skall fortlöpande kontrolleras om stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar,Pallställ 1 stag m.m.är deformerade eller skadade så att pallställets hållfasthet påverkas.
Beställaren eller brukaren svarar för att kontrollen utförs och dokumenteras.

Arbetsgivaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att pallstället inte har förändrats eller skadats så att det finns risk för olyckor.
Det framgår i Arbetsmiljöverkets regler om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4.
I de rutiner som arbetsgivaren har upprättat skall framgå hur ofta kontroller ska göras,
vilka punkter som ska kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.
I föreskrifterna finns också regler om märkning, påkörningsskydd, förankring och genomskjutningsskydd för pallställ.

Enligt Svensk Standard 2240, SS 2641, SS 2643, och SS 2644 måste ställage kontrolleras minst var 12:e månad.

 

 

 

2007 trädde nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö.
 

-  Tydliga informationstavlor skall finnas, på väl synlig plats som anger maxlast per sektion och
    maxlast per bärplan.

-  Om påkörning kan medföra risker för personal skall gavlar och stolpar förses med påkörningsskydd.-  Pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet. Det betyder att pallställ alltid skall 
   förankras i golv och om det trots golvinfästning föreligger instabilitet skall innan betryggande
   infästning införas.

-  Pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället, s.k. genom-
   skjutningsskydd, om den inte uppenbart är onödigt. Exempelvis om pallstället står mot en vägg.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB besiktar alla på marknaden förekommande pallställ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.