Nya regler om växtskyddsmedel. Växtskyddsmedelsförordningen är en EG-förordning.
Förordning om växtskyddsmedel

Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 ersätter direktiv 91/414/EEG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

Växtskyddsmedelsförordningen trädde ikraft den 14 december 2009 och ska tillämpas från och med den 14 juni 2011.

Senast den 14 juni 2011 ska kommissionen dessutom anta:

En förordning med en förteckning över verksamma ämnen som redan godkänts ("tagits upp" enligt gamla terminologin).En förordning om uppgiftskrav för verksamma ämnen.En förordning om uppgiftskrav för växtskyddsmedel.En förordning om enhetliga principer för riskbedömning för växtskyddsmedel.En förordning gällande märkning av växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedelsförordningen är en EG-förordning och en sådan är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i alla medlemsländer. En översyn av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av växtskyddsmedelsförord­ningen är påbörjad.

Växtskyddsmedelsförordningen innehåller regler för godkännande av växtskyddsmedel. Ändringarna innebär bland annat tydligare beslutskriterier, effektivare rutiner, stöd för att tillämpa substitution, dvs. välja produkter vars användning resulterar i mindre risker, samt samarbete inom tre definierade zoner inom EU.

Ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel

Det så kallade ramdirektivet trädde i kraft den 25 november 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Direktivet är ett minimidirektiv som är tänkt att komplett­era godkännandereglerna i växtskyddsmedelsförordning­en. Huvudsyftet är att minimera riskerna vid användning av växtskyddsmedel.

Till skillnad från växtskyddsmedelsförordningen ska ram­direktivet först implementeras i svensk rätt. Naturvårds­verket har fått regeringsuppdrag att föreslå författnings­ändringar. Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket är samrådsmyndigheter och deltar i arbetet.

Implementeringen av ramdirektivet i svensk rätt ska vara klar senast den 14 december 2011, alltså ett halvår efter växtskyddsmedelsförordningen ska börja tillämpas.

 

 

 

källa: Kemikalieinspektionen

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.